Vår personuppgiftspolicy

Krekula & Lauris personuppgiftspolicy

Krekula och Lauri Såg AB och dotterbolaget Pajala Bioenergi AB insamlar personuppgifter inom ramen för verksamheterna. Det är viktigt för oss att du som kund, leverantör eller anställd i företaget känner dig trygg i vår behandling av dina personuppgifter. All behandling av personuppgifter sker i enlighet med gällande lagstiftning.

Dataskyddsförordningen GDPR

Den 25 maj 2018 började GDPR (General Data Protection Regulation) att gälla i Sverige och resten av EU. GDPR ersätter den nuvarande Personuppgiftslagen (PUL) med skillnaden att skyddet för din personliga integritet förstärks. Sammanfattningsvis innebär den nya förordningen att företag endast får insamla personuppgifter om det finns ett tydligt syfte och de legala kraven uppfylls. Dessutom måste de personuppgifter som insamlas vara nödvändiga för verksamheten och personuppgifter som inte längre behövs ska raderas. Företag måste också kunna uppvisa att rutiner för korrekt hantering av personuppgifter finns på plats.

Mot bakgrund av den nya lagstiftningen har Krekula & Lauri såg AB uppdaterat sin policy för behandling av personuppgifter. Denna policy innehåller riktlinjer för behandling av personuppgifter inom koncernen och syftar till att fastställa ramarna för den nya dataskyddsförordningen. Respektive bolag inom koncernen är personuppgiftsansvariga. Detta innebär att respektive bolag är ansvarigt för hur personuppgifterna behandlas och att lagstiftningen efterlevs. Relevant information för kunder, leverantörer och anställda angående vår behandling av personuppgifter presenteras nedan.

Vilka uppgifter behandlas?

Som personuppgifter räknas all information som kan kopplas till en person som är i livet. Personuppgifter som behandlas inom koncernen kan vara uppgifter som du lämnar till oss självmant och uppgifter som vi insamlar från exempelvis offentliga register. Personuppgifter som du lämnar till oss kan exempelvis vara sådana som vi får när du söker anställning hos oss, arbetar inom koncernen eller handlar med oss. Det kan exempelvis röra sig om e-postadresser, telefonnummer eller hemadresser.

Känsliga personuppgifter

Med känsliga personuppgifter avses i Krekula & Lauris policy sådana uppgifter som rör personliga åsikter, etniskt ursprung, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening, genetiska uppgifter, biometriska uppgifter, sexuell läggning samt uppgifter om hälsa.
Känsliga personuppgifter behandlas aldrig av Krekula & Lauri eller Pajala bioenergi.

Ändamål med behandlingen och laglig grund

Ändamålet med behandlingen av personuppgifter ska alltid anges och är av avgörande betydelse för fastställande av laglig grund. Ändamålet påverkar också bedömningen av vilka uppgifter som ska insamlas, vilka personer som ska ha tillgång till uppgifterna samt när uppgifterna ska raderas. Dina personuppgifter raderas alltid när de inte längre är relevanta.

För att exempelvis kunna ingå och hantera avtal med kunder, leverantörer och anställda behandlar Krekula & Lauri samt Pajala bioenergi personuppgifter. Företagen behandlar endast uppgifter som är relevanta och krävs för fullgörande av avtal. Bolagen kan också behandla vissa uppgifter till följd av att de har en rättslig skyldighet till det. Det kan exempelvis handla om personuppgifter på fakturor som behandlas till följd av bokföringsskyldighet.

Vem får ta del av personuppgifterna?

Medarbetare på Krekula & Lauri och Pajala bioenergi får ta del av personuppgifter som de behöver i sitt dagliga arbete. Exempelvis kan medarbetare behöva tillgång till e-postadresser och telefonnummer för att utföra sina arbetsuppgifter. Vi delar normalt inte personuppgifter med någon tredje part. Vi kan dock lämna information till myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag.

Dina rättigheter

När vi behandlar dina personuppgifter har du ett antal rättigheter som syftar till att ge dig kontroll över dina egna personuppgifter. Vid begäran från en enskild om att utnyttja sina rättigheter ska frågan behandlas utan onödigt dröjsmål.

Du har rätt att:

  • Få tillgång till dina personuppgifter. Vid förfrågan ska Krekula & Lauri och Pajala bioenergi förse den registrerade med en kostnadsfri kopia på de personuppgifter som behandlas.
  • Begära rättelse, radering eller begränsning av behandling av dina personuppgifter.
    Invända mot behandling av dina personuppgifter om den lagliga grunden för behandlingen utgörs av ett allmänintresse eller intresseavvägning enligt artikel 6.1, Dataskyddsförordningen.
  • Återkalla samtycke i det fall personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades.
  • Rikta klagomål till Datainspektionen. Kontaktuppgifter till Datainspektionen återfinns på deras hemsida, https://www.datainspektionen.se/. Det är Datainspektionen som är tillsynsmyndighet över Krekula & Lauris och Pajala bioenergis personuppgiftsbehandling och det är dit du ska vända dig om du har klagomål om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Kontaktuppgifter

Om du har frågor angående hanteringen av personuppgifter eller vill framföra en begäran är du välkommen att ringa oss på 0978-20 000.

Dataskyddsombud är VD Gunnar Lauri.
Kontaktuppgifter: gunnar.lauri(at)krekula-lauri.se, 0978-20 000.

Steven Rönnbäck är Dataskyddsombud på Pajala Bioenergi AB